Valintaperusteet edustuskokeisiin


Naistenkilvan valintaperusteet:

  •  Nainen ohjaajana
  • Koiralla AJOK 1 tulos
  • Oma, osa-omistuksessa tai ruokakunnan omistuksessa oleva koira
  • Valinta suoritetaan saman koekauden Pm-kokeen tulosten perusteella

 Nuortenkilpa:

  • Koiran ohjaajan ikäraja on 20 vuotta. 
  • Ohjaaja saa olla täyttänyt 20 vuotta kuluvan kalenterivuoden aikana. 
  • Etusijalla nuori, joka 1. omistaa koiran yksin tai osaomistajana 2. kilpailee ruokakuntansa koiralla 3. kuljettaa vierasta koiraa. 
  • Jos piirissä on tasavertaisia ehdokkaita, osallistuja valitaan arvalla.

Yhdistyksen säännöt

 Yleisiä määräyksiä:

1 §
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Ajokoirayhdistys - Nylands Sövarförening ry., ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. Toimialue on Uudenmaan kennelpiirin alue.

2 §
Tarkoitus: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Uudenmaan kennelpiirin ry:n alueen suomenajokorien harrastajien yhdyssiteenä.

3 §
Toiminta: Yhdistys pyrkii edistämään puhdasrotuisten suomenajokirien pitoa, koulutusta, käyttöä, ja jalostusta. Yhdistys järjestää valistustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja ajokokeita sekä huolehtii tarpeellisesta tuomarikoulutuksesta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää arpajaisia yms. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklbben ry:n, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Uudenmaan Kennelpiiri ry:n.

4 §
Jäsenyys: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jota yhdistyksen jäsen suosittelee ja jonka hallitus hyväksyy.

5 §
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua toiminta-alalla erityisesti ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. Kunniajäsen on vapaa liittymis - ja jäsenmaksuvelvollisuudesta Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintäin ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

6 §
Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7 §
Hallitus voi yhdistyksestä erottaa jäsenen, joka
1) ei ole 2 vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, tai
2) on menetellyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai
3) on rikkonut lakia tai muuten toiminut niin, että yhdistyksen toiminta vaikeutuu.
Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8 §
Hallitus: Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitseman puheenjohtajan lisäksi kahdeksan vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, kuitenkin enintään kolmeksi kaudeksi peräkkäin.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä, jotka perustamisesta seuraavassa vuosikokouksessa valitaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

10 §
Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt, joiden ei tarvitse kuulua hallitukseen, sekä määrätä heidän tehtävänsä.

11 §
Tilit: Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §
Kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi - maaliskuussa, hallituksen lähemmin määrämänä aikana. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava kirjeellä, viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta.

13 §
Vuosikokouksessa, joka pidetään helmi - maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1- Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2- Valitaan kokouksen sihteeri
3- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4- Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan arkastajaa
5- Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
6- Hyväksytään työjärjestys
7- Esitetään vuosikertomus
8- Esitetään tilit, tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
10- Vahvistetaan toiminta suunnitelma
11- Vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle vuodelle
12- Päätetään maksettavat palkkiot
13- Vahvistetaan tulo - ja menoarvio
14- Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle, sääntöjen 8 § mukaan
15- Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
16- Valitaan yhdistyksen edustajat eri yhdistysten kokouksiin
17- Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
18- Käsitellään muut yhdistystä koskevat asiat, joiden tulee olla kirjallisesti esitettynä hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta
19- Käsitellään jäsenten kokouksessa esittämiä asioita, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

14 §
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti anomuksella jonkun asian vuoksi hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokus.

15 §
Äänestykset: Kaikki asiat, joista ei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

16 §
Sääntöjen muutos: Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksissa jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja ¾ kokouksessa annetuista äänistä muutoksia kannattaa.

17 §
Yhdistyksen purkaminen: Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintäin kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat lähinnä samaa tarkoitusta harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

18 §
Muilta osin noudatettakoon voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.