Sääntömuutos ehdotus

LIITE 5

SÄÄNNÖT

Yleisiä määräyksiä

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Ajokoirayhdistys ry.Nylands Stövarförening rf. ja sen kotipaikka on Hyvinkää kaupunki. Toimialue on Uudenmaan kennelpiirin alue.

Tarkoitus: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Uudenmaan läänin alueen korkeajalkaisten ajokoiraharrastajien yhdyssiteenä.

Toiminta: Yhdistys pyrkii edistämään puhdasrotuisten, korkeajalkaisten ajokoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta, sekä toimimaan rotujen ja rodunomaisen toiminnan kehittäjänä Uudellamaalla. Yhdistys järjestää valistustilaisuuksia, koiranäyttelyitä, ja ajokokeita sekä huolehtii tarpeellisesta tuomarikoulutuksesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa lahjoituksia, järjestää arpajaisia yms.

Yhteydenpito jäsenistöön sähköpostitse, tekstiviestein tai kirjeitse.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ajokoirajärjestö ry.n Finska Stövarklubben rf:n, Suomen Kennelliito Finska Kennelklubben ja Uudenmaan kennelpiiri ry:n. Yhdistyksen kieli on suomi.


Jäsenyys: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämainen henkilö, jota yhdistyksen jäsen suosittelee ja jonka hallitus hyväksyy.

- Varsinaisia jäseniä ovat: vuosijäsenet, ainaisjäsenet, vapaajäsenet, nuorisojäsenet (alle 18 v.). Lisäksi voi olla kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.


Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua 
yhdistyksen ajokoiraharrastuksessa erityisesti ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuudesta ja kyseinen jäsenyys on elinikäinen.

Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Vapaajäsenyys voidaan myöntää vähintään 20-vuotisen vuosijäsenyyden ja 70 vuoden iän saavuttamisesta seuraavan vuoden alusta lukien tai kuten hallitus päättää.


Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
tai sähköpostilla hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


Hallitus voi yhdistyksestä erottaa jäsenen, joka

1) ei ole suorittanut vuosi jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä tai
2) on menetellyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai
3) onrikkonutlakiataimuutentoiminutniin,ettäyhdistyksentoimintavaikeutuu. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


Hallitus: Yhdistystä edustaa hallitus ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi 
neljä tai kuusi vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerraltaan valitsemaa jäsentä, kuitenkin enintään kolmeksi kaudeksi peräkkäin.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, jotka 
sääntöjen muuttamista seuraavassa vuosikokouksessa valitaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään 
kahden jäsenen ollessa läsnä- tai etäyhteydessä kokouksessa.
Vuosikokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten määrän.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toimiayhdistyksentoimeenpanevanajavalvovanaelimenäniin,ettäyhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

 2. Ollavastuussayhdistyksentoiminnastalakienjaasetustenmukaisesti.

 3. Suunnitellajakehittääyhdistyksenkokonaistoimintaasekäjohtaayhdistyksen

  toimintaa tarkoituksien mukaisesti.

page2image1123772448
 1. Vahvistaatehtävänjakokeskuudessaansekävalitatarvittavattoimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä.

 2. Vastatayhdistyksenulkopuolellesuuntautuvastatoiminnasta.

 3. Vastatajäsenliittojenjapiiriensääntöjenjaohjeidenyhdistykselleasettamista

  velvoitteista.

 4. Toimittaajäsenliitoillejapiirillepyydetyttoimintatiedot.

 5. Vastatayhdistyksenkokouksenantamistavelvoitteista.

 6. Pitääyhdistyksenjäsenluetteloa.

10.Hoitaa taloudellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta.
11.Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.
12.Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
13.Tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
14.Päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä

tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.
15.Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

10§
Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt, joiden ei tarvitse kuulua hallitukseen, sekä määrää heidän tehtävänsä.

11§
Tilit: Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä 
toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän tulee palauttaa ne lausuntoineen takaisin hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

12§
Kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous pidetään 
maaliskuussa, hallituksen lähemmin määräämänä aikana läsnä kokouksena, tarvittaessa myös etäkokouksena tai näiden yhdistelmänä.
Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä alustaa käyttäen, tai kirjeitse, viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta. Vuosikokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni, jonka hän voi käyttää itse tai valtakirjalla. Jäsen voi edustaa kokouksissa enintään yhtä jäsentä valtakirjalla.

13§

page3image243528672 page3image243528960

Vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksenavaus.

 2. Kokouksenjärjestäytyminen.Valitaankokouksellepuheenjohtaja,sihteeri,

  ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Hyväksytäänkokouksentyöjärjestys

 5. Esitetäänyhdistyksenvuosikertomus

 6. Esitetäänyhdistyksentilit,toiminnantarkastajanlausuntojapäätetään

  tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 7. Päätetäänvastuuvapaudenmyöntämisestätilivelvollisille.

 8. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.

 9. Vahvistetaan jäsenmaksuseuraavalle toimintavuodelle.

 10. Päätetään maksettavat korvaukset.

 11. Vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio.

 12. Valitaan puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan johtokunnan

  jäsenet erovuoroisten tilalle.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamiehet
14. Valitaan yhdistyksen edustajat eri yhdistysten kokouksiin
15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
16. Käsitellään muut yhdistystä koskevat asiat, joiden tulee olla kirjallisesti esitettyinä

hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.
Käsitellään jäsenten kokouksessa esittämiä asioita, joista voidaan keskustella,

mutta ei päättää.

17.Kokouksen päättäminen.

14§
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti anomuksella jonkun asian vuoksi hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.

15§
Äänestykset: Kaikki asiat, josta ei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

16§
Sääntöjen muutos: Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksissa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja 3/4 kokouksessa annetuista äänistä muutoksia kannattaa.

17§
Yhdistyksen purkaminen: Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat lähinnä samaa tarkoitusta harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

18§
Muilta osin noudatettakoon voimassa olevia yhdistyslain määräysiä.